مقاله عنوان فارسی: تاثیر مکاشفات عرفانی ابن عربی بر اندیشه های حکمی ملاصدرا (عنوان عربی: تأثیر المکاشفات العرفانیه لابن عربی علی أفکار الحکمیه للملاصدرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۲۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاثیر مکاشفات عرفانی ابن عربی بر اندیشه های حکمی ملاصدرا (عنوان عربی: تأثیر المکاشفات العرفانیه لابن عربی علی أفکار الحکمیه للملاصدرا)
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابن عربی
مقاله ملاصدرا
مقاله عرفان
مقاله تجلی
مقاله خیال
مقاله اصالت وجود
مقاله وحدت وجود
مقاله اصل علیت
مقاله نفس (کلیدواژه عربی: ابن عربی
مقاله الملاصدرا
مقاله العرفان
مقاله التجلی
مقاله الخیال
مقاله أصاله الوجود
مقاله وحده الوجود
مقاله اصل العلیه
مقاله النفس)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضایی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بسیاری از نوآوری های ملاصدرا در حکمت متعالیه، همچون «اصالت وجود»، «تشکیک در وجود»، «وحدت وجود»، «اصل علیت»، «حرکت جوهری»، «حدوث و قدم عالم» و «معاد جسمانی و روحانی» رنگ و بوی مکاشفات عرفانی دارد. بررسی هر یک از این مسائل مهم، تاثیرگذاری مکاشفات عرفانی ابن عربی را بر اندیشه های حکمی ملاصدرا به خوبی نشان می دهد. در جای جای آثار و نوشته های ملاصدرا، سخنان ابن عربی به عنوان موید بیان می شود. مهم ترین تحول فکری ملاصدرا فروگذاردن نظریه اصالت ماهیت، و اثبات اصالت وجود است. این تحول فکری و گرایش او به اصالت وجود، وام دار عوامل گوناگونی بود که بیشتر این عوامل به جنبه های مختلف عرفان و شخصیت های عرفانی هم چون ابن عربی بازمی گردد.
دیدگاه فکری و مشرب ذوقی ملاصدرا، در مساله وحدت وجود و عدمی بودن ممکنات، به مکاشفات ابن عربی بسیار نزدیک است.
البته اثبات مراتب مختلف هستی در مقام بحث و تعلیم، با مساله وجود و موجود منافاتی ندارد.
ملاصدرا قائل به وجود ذهنی است و برای اثبات آن از سخنان ابن عربی بهره می برد. وی در مساله حرکت جوهری، نخست در برابر مخالفان برهان می آورد و سپس به آیات قرآن استناد می کند؛ آن گاه سخنانی از ارسطو نقل کرده و سرانجام برای تایید مطالب خود نمونه هایی از ابن عربی می آورد.
این موارد نمونه هایی از تاثیرگذاری ابن عربی بر اندیشه های فلسفی عرفانی ملاصدرا است که در این مقاله مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.