مقاله عنوان فارسی: تاثیر زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بر همگرایی پیروان ادیان مختلف در ایران (مطالعه موردی ارمنی ها) (عنوان عربی: أثر الأرضیات التاریخیه و الثقافیه و الإجتماعیه علی التعامل بین أتباع الأدیان المختلفه فی إیران (الأرمن کنموذج)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاثیر زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بر همگرایی پیروان ادیان مختلف در ایران (مطالعه موردی ارمنی ها) (عنوان عربی: أثر الأرضیات التاریخیه و الثقافیه و الإجتماعیه علی التعامل بین أتباع الأدیان المختلفه فی إیران (الأرمن کنموذج))
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ادیان
مقاله اقلیت ها
مقاله ارمنی ها
مقاله مذاهب و ایران باستان (کلیدواژه عربی: الأدیان
مقاله الأقلیات
مقاله الأرمن
مقاله المذاهب و إیران القدیم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی تاری تقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر زمینه های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران بر همگرایی پیروان ادیان مختلف به ویژه ارمنی ها ابتدا ادبیات تحقیق مطرح و سپس یافته های موضوع) عوامل همگرایی پیروان ادیان مختلف در ایران( بررسی شد که شامل موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان گذرگاه تاریخی و نقش آن در پذیرش پیروان ادیان مختلف، اشتراکات تاریخی، فرهنگی و نژادی ارمنی ها با ایرانی ها و وفاداری ارمنی ها به سرزمین و حکمرانان ایرانی از ایران باستان تا عصر حاضر و تقویت پذیرش آنان در ایران، دلایل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی پذیرش ارمنی ها در ایران، و انعطاف پذیری دینی ایرانیان قبل از اسلام و پس از اسلام در قبال پیروان سایر ادیان می شود. پس از تجزیه و تحلیل موضوع این نتیجه حاصل شد که پایداری فراگیری اجتماعی – ملی در جامعه ایران به مناسبات دولت ملی با اقلیت های دینی – مذهبی کشور و نیز به کم و کیف روابط ادیان و مذاهب با یکدیگر متکی بوده است. از این منظر، افزایش تراکم و قرینگی روابط میان ادیان، به ویژه در سه حوزه تعاملی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از یک سو می تواند سبب فراگیری اجتماع ملی شود و پیروان سایر ادیان به خصوص ارمنی ها را در عضویت اجتماع ملی قرار دهد و از سوی دیگر، با تعمیق تعلقات و وفاداری اقلیت ها و پیروان سایر ادیان به ویژه ارمنی ها به اجتماع ملی، ثبات و پایداری اجتماع ملی را تضمین کند. اصلاح مناسبات بین ادیان یا افزایش تراکم و قرینگی روابط ادیان با یکدیگر اساسی ترین گام اجتماعی برای تضمین یکپارچگی ملی است.