مقاله عنوان فارسی: تاثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت (مطالعه پانل) (عنوان عربی: تأثیر مخیمات «السائرین علی طریق النور» علی النظره المعرفیه والسلوکیه لدی طلبه الجامعات حول قضیه الشهاده (دراسه لوحیه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تربیت اسلامی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: تاثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت (مطالعه پانل) (عنوان عربی: تأثیر مخیمات «السائرین علی طریق النور» علی النظره المعرفیه والسلوکیه لدی طلبه الجامعات حول قضیه الشهاده (دراسه لوحیه))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: راهیان نور
مقاله شهید
مقاله شهادت
مقاله تغییر نگرش
مقاله مطالعه پنل (کلیدواژه عربی: السائرون علی طریق النور
مقاله الشهید
مقاله الشهاده
مقاله تغییر النظره
مقاله الدراسه اللوحیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نوغانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری و شناختی دانشجویان است. پژوهشگران تلاش می کنند با استفاده از روش مطالعه پانل، به بررسی این موضوع بپردازند که آیا نگرش دانشجویان نسبت به شهادت قبل و بعد از اردوی راهیان نور متفاوت است یا خیر. جامعه آماری، دانشجویان حاضر در اردوی راهیان نور سال ۱۳۸۹ دانشگاه فردوسی مشهد بوده و پژوهشگران جامعه را به صورت تمام شماری بررسی کرده اند. در روش پژوهش پانل ۳۰۰ نفر از دانشجویان یک بار قبل و یک بار بعد از اردو مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده ها پس از گردآوری، ویرایش و کدگذاری مجدد وارد نرم افزار SPSS شده و توصیفات آماری، آزمون ویلکاکسون و آزمون مقایسه میانگین در دو گروه همبسته صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نگرش شناختی و رفتاری دانشجویان نسبت به مقوله شهادت قبل و بعد از اردو تفاوت معناداری دارد. در نگرش پاسخگویان به اردو نیز تفاوت معناداری قبل و بعد از اردو مشاهده شده است. در پایان، با کنترل متغیرهای مستقل تفاوت معناداری در هیچ یک از سه شاخص مشاهده نشده است. در نتیجه، حضور در اردوی راهیان نور نگرش رفتاری و شناختی به شهادت و نگرش به اردو را تحت تاثیر قرار داده است.