مقاله عنوان فارسی: بررسی مقایسه ای اصول تربیت اخلاقی و تربیت عرفانی (عنوان عربی: دراسه مقارنه لأصول التربیه الأخلاقیه والتربیه العرفانیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت اخلاقی از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی مقایسه ای اصول تربیت اخلاقی و تربیت عرفانی (عنوان عربی: دراسه مقارنه لأصول التربیه الأخلاقیه والتربیه العرفانیه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق
مقاله تربیت
مقاله عرفان
مقاله تربیت عرفانی
مقاله تربیت اخلاقی
مقاله اصول تربیتی (کلیدواژه عربی: الأخلاق
مقاله التربیه
مقاله العرفان
مقاله التربیه العرفانیه
مقاله التربیه الأخلاقیه
مقاله الأصول التربویه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فصیحی رامندی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این مقاله با هدف بررسی تحلیلی اصول تربیت اخلاقی و اصول تربیت عرفانی به معنای قواعد تجویزی، عام و کلی ای که در فرایند تحول اخلاقی و عرفانی به کار گرفته می شود، و تعیین میزان انطباق و عدم انطباق آنها با یکدیگر سامان یافته است. پرسش اصلی این است که اصول و قواعد کلی حاکم بر دو فرایند تربیت عرفانی و اخلاقی به چه میزان انطباق دارند. روش پژوهش، روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای کتب اخلاقی، و عمدتا عرفان عملی و استنطاق این متون برای به دست آوردن اصول تربیتی و مقایسه آن دو دسته اصول بود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که علی رغم اینکه ماهیت تربیتی دو فرایند تربیت عرفانی و اخلاقی، اقتضای اصول مشترکی مانند تدریج، شریعت محوری و ترابط تاثیری ظاهر و باطن را دارند، اما در بخشی از اصول ناهمپوشان هستند. دو اصل توده محوری و پرورش تعقل اخلاقی از اصول مختص تربیت اخلاقی و اصول فردمحوری، ترتب اندراجی، انحلال فردیت و لزوم مرشد محوری از اصول مختص تربیت عرفانی شناخته شد.