مقاله عنوان فارسی: بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه (عنوان عربی: دراسه عن دلالیه «شهاده الزور» و ضروره العرض العام و التشهیر لفاعله فی فقه المذاهب الخمسه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه (عنوان عربی: دراسه عن دلالیه «شهاده الزور» و ضروره العرض العام و التشهیر لفاعله فی فقه المذاهب الخمسه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شهادت زور
مقاله معناشناختی
مقاله شاهد زور
مقاله معرفی عمومی
مقاله تشهیر (کلیدواژه عربی: الشهاده الزور
مقاله الدلالیه
مقاله شاهد الزور
مقاله العرض العام
مقاله التشهیر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتاضی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی رکنی سیدعلی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ساریخانی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: ملک افضلی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه ای است که واکنش کیفری ویژه شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می باشد. البته از نگاه موضوع شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفا مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تاکید می گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد.