مقاله عنوان فارسی: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی (عنوان عربی: دراسه العوامل الإقتصادیه المؤثره علی الأمن الإجتماعی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی (عنوان عربی: دراسه العوامل الإقتصادیه المؤثره علی الأمن الإجتماعی)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امنیت اجتماعی
مقاله جرایم
مقاله تورم
مقاله بیکاری
مقاله رشد تولید ناخالص ملی سرانه (کلیدواژه عربی: الأمن الإجتماعی
مقاله الجرائم
مقاله التضخم
مقاله البطاله
مقاله إرتفاع الناتج القومی الإجمالی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی نجف علی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی عمروآبادی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزموسوی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی عوامل و عناصر تامین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرط های اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح امنیت اجتماعی است و نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولت ها دارد.
در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی و با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و روش OLS آثار عوامل موثر اقتصادی بر امنیت اجتماعی در ایران در دوره زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۸ تحلیل می شود. از متغیر جرایم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است و عوامل اقتصادی عبارت اند از: شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص تورم و بیکاری)، رشد تولید ناخالص ملی و ضریب جینی و شاخص اعتماد که آثار آنها بر متغیر وابسته تحقیق معنادار بوده است.
نتایج مدل تخمینی نشان می دهد شاخص های سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی و رشد درآمد سرانه بر میزان جرایم اثر منفی و معنادار داشته اند. آثار سه شاخص ضریب جینی، شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص میزان بیکاری و تورم) و شاخص اعتماد با یک وقفه نیز مثبت و معنادار بوده است و با افزایش شکاف درآمدی (ضریب جینی)، بیکاری و تورم (فلاکت) و کاهش اعتماد مردم در کشور، میزان جرایم افزایش می یابد و در نتیجه از امنیت اجتماعی کاسته می شود.