مقاله عنوان فارسی: بررسی روابط سیاسی دولت ساسانیان و امارت عربی حیره از آغاز تا سقوط این امارت (عنوان عربی: العلاقات السیاسیه بین الدوله الساسانیه وإماره الحیره العربیه منذ نشأتها حتی سقوطها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۸۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی روابط سیاسی دولت ساسانیان و امارت عربی حیره از آغاز تا سقوط این امارت (عنوان عربی: العلاقات السیاسیه بین الدوله الساسانیه وإماره الحیره العربیه منذ نشأتها حتی سقوطها)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: روابط سیاسی
مقاله ساسانیان
مقاله حیره
مقاله آل منذر
مقاله لخمیان (کلیدواژه عربی: العلاقات السیاسیه
مقاله الساسانیون
مقاله الحیره
مقاله آل منذر
مقاله اللخمیون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادی سیداصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تقارن تاسیس امارت عربی حیره و سقوط آن با آغاز و پایان کار پادشاهی ساسانی در زمانی نزدیک به چهار قرن را نباید امری تصادفی به شمار آورد، بلکه تداوم کار این امارت در مرزهای جنوب غربی دولت ساسانی را باید در نقش هایی جست وجو کرد که امیران عرب حیره به نفع شاهان ساسانی انجام می دادند. ساسانیان در حمایت و دفاع از امارت عربی حیره، منافع خاصی را مدنظر داشته و تداوم این امارت را به نفع پادشاهی خود می دانستند و در بهره وری از این اهداف، آنچنان موفق عمل کردند که رقیب اصلی ایشان، امپراتوری روم نیز به تقلید از آنها امارت عربی غسانیان را در منطقه شام دایر کرد. امرای عرب حیره در بیشتر دوران حیات خود دولتی وابسته و دست نشانده پادشاهان ساسانی بوده و حفاظت از مرزهای امپراتوری ایران را در برابر هجوم بادیه نشینان عرب و نیز همراهی با سپاهیان ایران را در رویارویی با روم عهده دار بودند.
این پژوهش سعی دارد با تکیه بر منابع و اسناد تاریخی، روابط سیاسی امارت عربی حیره را با دولت ساسانیان بررسی کند.