مقاله عنوان فارسی: بررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری (عنوان عربی: الخلاصه واقع العلاقات بین الحکومات الشیعیه فی القرن الرابع الهجری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی روابط دولت های شیعی در قرن چهارم هجری (عنوان عربی: الخلاصه واقع العلاقات بین الحکومات الشیعیه فی القرن الرابع الهجری)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دولت
مقاله شیعه
مقاله ارتباط
مقاله قرن چهارم
مقاله آل بویه
مقاله فاطمیان
مقاله حمدانیان (کلیدواژه عربی: الحکومه
مقاله الشیعه
مقاله العلاقه
مقاله القرن الرابع
مقاله آل بویه
مقاله الفاطمیون
مقاله الحمدانیون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انطیقه چی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: صفری فروشانی نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پس از تشکیل اولین دولت شیعی، یعنی علویان طبرستان در ایران در قرن سوم هجری، دولت های بزرگ شیعی دیگری، همچون آل بویه، و فاطمیان و آل حمدان در قرن چهارم هجری شکل گرفت. این دولت ها، در گسترش تعالیم شیعه امامیه، اسماعیلیه و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، به خصوص آشکار کردن مظاهر شیعه در ایران، عراق و شمال افریقا نقش غیرقابل انکاری ایفا کردند. در عین حال، این دولت ها با اینکه معاصر دولت عباسی بودند که در اوج ضعف خود بود، ولی هرگز نتوانستند امپراطوری بزرگ شیعی را به وجود آورند و همواره برای گسترش قلمرو خود با یکدیگر در رقابت و نزاع بودند. گرچه می توان در منابع تاریخی از تعامل اندک آنان سخن راند، این مقاله با رویکرد تحلیل اسنادی، به تفصیل به روابط دولت های شیعی قرن چهارم هجری پرداخته است.