مقاله عنوان فارسی: بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن (عنوان عربی: دراسه صله هیکل السلطه فی الأسره مع فاعلیتها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن (عنوان عربی: دراسه صله هیکل السلطه فی الأسره مع فاعلیتها)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ساختار قدرت
مقاله خانواده
مقاله کارآمدی خانواده (کلیدواژه عربی: هیکل السلطه
مقاله الأسره
مقاله فاعلیه الأسره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی توپخانه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدآبادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش، درصدد بررسی رابطه ساختار توزیع قدرت در خانواده، با کارآمدی آن از منظر آموزه های اسلامی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان معلم مدارس شهر نورآباد لرستان است. نمونه پژوهش، ۲۰۵ نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه ۷۹ سوالی کارآمدی خانواده و پرسش نامه ۳۶ سوالی ساختار قدرت در خانواده است. پژوهش از نوع کمی است. داده ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، آزمون تعقیبی تامهان و رگرسیون چند متغیره گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت در خانواده و کارآمدی آن، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین از بین ساختارهای چهارگانه (زن سالار، دموکراتیک زن مقتدر، دموکراتیک مرد مقتدر و مردسالار)، ساختار زن سالار دارای کمترین کارآمدی است. ساختار دموکراتیک مرد مقتدر، بیشترین کارآمدی را به دنبال دارد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می د هد که ساختار قدرت در خانواده، ۹٫۱ درصد از واریانس عملکرد خانواده را تبیین می کند. یافته های پژوهش، تبیین روشنی از یافته های متفاوت پیشین ارائه می دهد و همسو با الگوی ساختار قدرت بر اساس آموزه های اسلامی است.