مقاله عنوان فارسی: بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (عنوان عربی: العلاقه بین السعاده والتوجهات المعنویه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی رابطه بین شادکامی و گرایش های معنوی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (عنوان عربی: العلاقه بین السعاده والتوجهات المعنویه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شادکامی
مقاله گرایش های معنوی
مقاله خودشکوفایی معنوی
مقاله تجربه معنوی
مقاله باورهای معنوی
مقاله فعالیت های اجتماعی مذهبی (کلیدواژه عربی: السعاده
مقاله التوجهات المعنویه
مقاله الازدهار الذاتی المعنوی
مقاله التجربه المعنویه
مقاله الاعتقادات المعنویه
مقاله النشاطات الإجتماعیه – الدینیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حمیدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین معنویت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه اصفهان با این فرضیه بود که «بین شادکامی و گرایش های معنوی، رابطه و بین میزان شادکامی و گرایش معنوی دختران و پسران تفاوت وجود دارد». به این منظور، در قالب طرح پژوهشی از نوع همبستگی، ۲۳۰ نفر (۱۱۵ دختر و ۱۱۵ پسر) از دانشجویان دانشگاه اصفهان، با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به «سیاهه شادکامی آکسفورد» و پرسشنامه گرایش های معنوی پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین شادکامی و گرایش های معنوی، ارتباط مثبت و معنا داری هست (r=0.358,P<0.0001) و بین میزان شادکامی و گرایش های معنوی دختران و پسران، تفاوت معنا داری نیست. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که خودشکوفایی معنوی، تنها زیرمقیاسی است که شادکامی را به طور معنادار پیش بینی می کند. پس مذهب، از طریق ایجاد گرایش های معنوی بیشتر، موجب شادکامی بیشتر می شود.