مقاله عنوان فارسی: بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متاهل دانشجو (عنوان عربی: دراسه سوسیولوجیه حول الشعور بالسعاده بین الطالبات الإیرانیات المتزوجات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) از صفحه ۲۱۱ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی جامعه شناختی شادمانی زنان متاهل دانشجو (عنوان عربی: دراسه سوسیولوجیه حول الشعور بالسعاده بین الطالبات الإیرانیات المتزوجات)
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شادمانی
مقاله نظریه بازکاوی
مقاله تحلیل مقایسه ای تداومی
مقاله دوگانگی نظر و عمل
مقاله شادمانی وانمودی (کلیدواژه عربی: الشعور بالسعاده
مقاله نظریه إعاده البحث
مقاله التحلیل المقارن المستمر
مقاله ازدواجیه الرأی والتصرف
مقاله التظاهر بالسعاده)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمیلی کهنه شهری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
با مروری بر دیدگاه ها و گزارش های پژوهشی خارجی و داخلی درباره شادمانی و تاهل، به تناقضاتی برمی خوریم که بیانگر پیچیده بودن موضوع، سوگیری های قومیتی برخی فمینیست های لیبرال و رویکردهای پوزیتیویستی صرف در آزمون، و تحمیل نظریه های غیر بومی بر واقعیات اجتماعی است؛ ضمن آنکه اکثر مطالعات نیز به حوزه روان شناسی اختصاص دارد. به منظور بومی سازی یا به عبارتی دیگر، برای شناسایی مرزهای مفهومی و تعیین انطباق و تناسب مقوله ها با واقعیات اجتماعی جامعه ما که مستلزم طی کردن روند فرضیه یابی است، پژوهش حاضر در صدد بررسی عمیق تر پدیده شادمانی از دیدگاه خود پاسخگویان زن متاهل با رویکردی جامعه شناختی است. پارادایم یا مدل الگویی پژوهش حاضر پدیده شادمانی برگرفته از رویکرد روشی استراوس و کوربین تحت عنوان نظریه بازکاوی بوده است. بر این اساس، با استفاده از نمونه گیری نظری و تعیین حجم بر اساس اشباع نظری، دیدگاه ۲۲ زن متاهل دانشجو از طریق مصاحبه عمیق و مصاحبه نیمه استاندارد نمونه تحلیل مقایسه ای شده است. یافته ها بیانگر آن است که تعمیم فرضیه جسی برنارد مبنی بر اینکه تاهل بیشتر از تجرد در زنان موجب ناشادمانی است، در نمونه مورد نظر به شدت مورد چالش قرار گرفته است. در روند فرضیه یابی در نمونه ها، متغیر مستقل دوگانگی نظر و عمل شوهر تاثیر منفی و قوی بر شادمانی زنان و تاثیر مستقیم بر شادمانی وانمودی آنان داشته است. همچنین رابطه ازدواج ترکیبی و متجانس با شادمانی زنان مثبت و رابطه منفی از آن ازدواج مدرن بوده است.