مقاله عنوان فارسی: بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی – اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد (عنوان عربی: دراسه الاختلافات بین الجنسین فی عواقب النفسیه – الاجتماعیه للعقم بین المراجعین إلی معهد العقم فی مدینه یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان) از صفحه ۱۵۵ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی تفاوت های جنسیتی در پیامدهای روانی – اجتماعی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد (عنوان عربی: دراسه الاختلافات بین الجنسین فی عواقب النفسیه – الاجتماعیه للعقم بین المراجعین إلی معهد العقم فی مدینه یزد)
این مقاله دارای ۵۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: تفاوت های جنسیتی
مقاله ناباروری
مقاله پیامدهای روانی – اجتماعی ناباروری
مقاله برچسب زنی
مقاله استیگما (کلیدواژه عربی: الاختلاف بین الجنسین
مقاله العقم
مقاله نتایج نفسیه – اجتماعیه للعقم
مقاله تمییز
مقاله العار)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی محمداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده مهریزی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ناباروری به عنوان پدیده ای با ماهیت زیستی، هم زمان ابعادی روانی – اجتماعی نیز دارد. از این رو، بروز پیامدهای روانی – اجتماعی به دنبال تشخیص ناباروری، پدیده ای قابل انتظار خواهد بود. لذا؛ پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی برخی از پیامدهای روانی – اجتماعی منفی ناباروری در بین نمونه ای از زنان و مردان نابارور شهر یزد پرداخته و تفاوت های جنسیتی در این زمینه را شناسایی کند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش پیمایش، از پرسشنامه همراه با مصاحبه جهت گردآوری داده ها، بهره برده است. حجم نمونه شامل ۳۶۰ نفر (۱۸۰ زوج نابارور) مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهر یزد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی است که تفاوت جنسیتی معناداری در گزارش کردن پیامدهای منفی ناباروری در بین مردان و زنان نابارور وجود ندارد؛ با این حال، مردان و زنان در شیوه های مقابله با داغ ناباروری، میزان انزوای ناشی از ناباروری، نوع تصور از خویشتن به علت ناباروری، و نیز تصور از نوع نگاه دیگران مهم نسبت به خود، تفاوت های معناداری با یکدیگر داشتند.