مقاله عنوان فارسی: بررسی تاثیر مناسک اسلامی بر فرایند معنویت یابی دینی (عنوان عربی: دراسه حول تأثیر المناسک الإسلامیه علی عملیه اکتساب المعنویه الدینیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در معرفت ادیان از صفحه ۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی تاثیر مناسک اسلامی بر فرایند معنویت یابی دینی (عنوان عربی: دراسه حول تأثیر المناسک الإسلامیه علی عملیه اکتساب المعنویه الدینیه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: معنویت
مقاله آزادی
مقاله تکلیف گریزی
مقاله مناسک اسلامی
مقاله روش شناسی احکام
مقاله تعمق بخشی معنوی (کلیدواژه عربی: المعنویه
مقاله الحریه
مقاله التهرب من التکلیف
مقاله المناسک الإسلامیه
مقاله منهجیه الأحکام
مقاله التعمق المعنوی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
گفتمان «معنویت بدون دین» و یا «معنویت بدون تشریع و تکلیف»، از آثار سیر طبیعی تمدن عقل گرا و تجربه محور غرب است که امروزه در میان روشن فکران جامعه ما رسوخ نموده است، گفتمانی که به موجب آن، گروه های معنوی مدرن با عقاید و تعالیم عامه پسند و بعضا مخاطره آمیز، شکل گرفته و به سرعت در حال توسعه هستند. ازاین رو، این پژوهش بر آن است تا با تبیین صفات مناسک اسلامی، به روش شناسی و نحوه تاثیرگذاری آن بر فرایند معنویت یابی دینی پرداخته و جایگاه احکام اسلامی و اهمیت آن را در این قلمرو تعیین نماید. در این زمینه، صفاتی از قبیل، وحیانی بودن، اخلاق مداری، ریخت مندی، نماد مندی، تکرار و تداوم و جمع گرایی شناسایی و تبیین گردید.