مقاله عنوان فارسی: بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان شناختی (عنوان عربی: دراسه تأثیر تعلم مهارات المواجهه علی أساس التوجه الإسلامی فی مجال التأقلم النفسی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان شناختی (عنوان عربی: دراسه تأثیر تعلم مهارات المواجهه علی أساس التوجه الإسلامی فی مجال التأقلم النفسی)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مقابله با رویکرد اسلامی
مقاله سازگاری روان شناختی
مقاله تاب آوری
مقاله مهارت های بین فردی
مقاله انطباق پذیری (کلیدواژه عربی: المواجهه علی اساس رویه اسلامیه
مقاله الانسجام النفسی
مقاله التحمل
مقاله المهارات بین الافراد
مقاله القدره علی الانطباق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکریان سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده سبلویی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری ابراهیم آباد محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش شناسایی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی، بر حوزه سازگاری روان شناختی در مولفه های انطباق پذیری و مهارت های بین فردی و تاب آوری همسران جانبازان می باشد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه مورد مطالعه ۷۰ نفر از همسران جانبازانی که فرزندشان در مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد ناحیه ۵ مشهد، سال تحصیلی ۹۱-۹۲ مشغول به تحصیل هستند. پرسش نامه تاب آوری کانر- دیویدسون و هوش هیجانی بار- آن، توسط همه ۷۰ نفر تکمیل شد، سپس ۳۰ نفر که پایین ترین نمره کسب نمودند، انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. برای گروه آزمایش، ۱۰ جلسه آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی برگزار گردید و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسون انجام گرفت. تحلیل کوواریانس در سطح ۰٫۰۱ معنادار است. این امر نشان می دهد که آموزش بر تاب آوری، مهارت های بین فردی و انطباق پذیری در همسران جانبازان اثربخش بوده است. همچنین اجرای آزمون همبستگی رابطه معناداری را بین متغیرها نشان داد. با توجه به نتایج این پژوهش، آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی، جهت افزایش تاب آوری و انطباق پذیری و مهارت های بین فردی برای همسران جانبازان پیشنهاد می شود. این امر می تواند در ارتقای سطح سازگاری، بهداشت روانی و توانمندسازی آنها در مقابله با مشکلات موثر باشد.