مقاله عنوان فارسی: الگوی کنترل پرخاشگری بر اساس آموزه های دینی (عنوان عربی: أنموذج للسیطره علی النزعه العدائیه علی أساس التعالیم الدینیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۸۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: الگوی کنترل پرخاشگری بر اساس آموزه های دینی (عنوان عربی: أنموذج للسیطره علی النزعه العدائیه علی أساس التعالیم الدینیه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: پرخاشگری
مقاله خشم
مقاله الگو
مقاله آموزه های دینی
مقاله کنترل پرخاشگری (کلیدواژه عربی: العدائیه
مقاله الغضب
مقاله الأنموذج
مقاله التعالیم الدینیه
مقاله السیطره علی العدائیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری هرفته مجید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پژوهش حاضر به هدف شناسایی و ارائه الگوی مهار پرخاشگری با تکیه بر آموزه های دینی بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. بدین منظور، آیات و روایات مربوط به پرخاشگری، از منابع اسلامی به شیوه کتابخانه ای گردآوری، سپس روایات به صورت موردی بررسی و تبیین روان شناختی از آنها صورت گرفت. راهکارهای ارائه شده در هر روایت استخراج و در پایان با استفاده از آنها، در یک چیدمانی منطقی و فرآیندمدار، الگوی مورد نظر پیشنهاد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در الگوی حاضر فرد با چهار حوزه شناخت، رفتار، هیجان و معنویت مرتبط است. الگوی حاضر حکایت از آن دارد که مهار پرخاشگری از یک رفتار، در حوزه رفتار شروع می شود و موجب وقفه در بروز رفتار پرخاشگرانه می شود و این زمینه ای است برای استفاده از راهکارهای شناختی در جهت تصحیح افکار و به دنبال آن، هیجان فروکش می کند. در نتیجه، شخص به خویشتن داری می رسد که نتیجه آن، مهار رفتار پرخاشگرانه در موقعیت ناخوشایند است. استفاده از راهکارهای معنوی در حوزه هایی مانند رفتار و شناخت، فرد را با حوزه معنوی پیوند می دهد و زمینه ای برای تقویت و تسریع در مهار پرخاشگری فراهم می کند.