مقاله عنوان فارسی: افسانه تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمد مطر (عنوان عربی: الخرافه و وظیفتها فی شعر أحمد مطر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در نقد ادب معاصر عربی از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: افسانه تمثیلی و کارکرد آن در شعر احمد مطر (عنوان عربی: الخرافه و وظیفتها فی شعر أحمد مطر)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: احمد مطر
مقاله افسانه تمثیلی
مقاله روایت
مقاله شخصیت پردازی
مقاله شعر معاصر عرب (کلیدواژه عربی: الشعر العربی المعاصر
مقاله الخرافه
مقاله الروایه
مقاله الشخصیه
مقاله أحمد مطر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از گریزگاه های ادبا در بیان دیدگاه های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، خلق داستان هایی با شخصیت های حیوانی است که هر کدام از آن حیوانات نماینده و نماد قشر خاصی از جامعه و دارای خصوصیات اخلاقی و رفتاری هستند که به شاعر در شخصیت پردازی داستان ها و رسیدن به اهدافش کمک می کنند. این داستان ها که در ادبیات فارسی افسانه تمثیلی نامیده می شود، در اشعار احمد مطر شاعر منتقد معاصر جهان عرب حضور گسترده ای دارد و شاعر توانسته است با کمک این داستان ها و با هنرمندی خاصی مفاهیم سیاسی و اجتماعی خود را به مردم جامعه انتقال دهد و در آگاهی مردم نقش بسزایی داشته باشد. این پژوهش با بررسی و تحلیل داستان ها و کارکردهای هرکدام به تاویل نمادها و شخصیت ها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آنها می پردازد و سپس به جنبه های هنری هر روایت و شیوه های متعدد آن اشاره می کند و نشان می دهد که شاعر با این شیوه شخصیت پردازی، سطح فکری، احساسات و نگرش های شخصیت های اصلی را به خوبی نشان داده است. در شیوه روایت، از آنجایی که داستان ها بسیار موجز و کوتاه هستند بیشتر از شیوه روایت مستقیم (توصیف) استفاده می کند و گفتگو نیز در حقیقت مانندی داستان ها جایگاه ویژه ای دارد. از لحاظ هنری شاعر در این داستان ها از انواع هنجارگریزی، ناسازواری، آشنایی زدایی و … استفاده کرده و از شیوه های مختلف شخصیت پردازی سود جسته است.