مقاله عنوان فارسی: ارتباط میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر مخارج دولت بر گروه های سنی گوناگون جمعیت (عنوان عربی: العلاقه بین النمو السکانی والنمو الاقتصادی علی أساس النفقات الحکومیه علی مختلف المجامیع السنیه فی المجتمع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: ارتباط میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر مخارج دولت بر گروه های سنی گوناگون جمعیت (عنوان عربی: العلاقه بین النمو السکانی والنمو الاقتصادی علی أساس النفقات الحکومیه علی مختلف المجامیع السنیه فی المجتمع)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ارتباط میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تاکید بر مخارج دولت بر گروه های سنی گوناگون جمعیت (کلیدواژه عربی: النمو السکانی
مقاله النمو الاقتصادی
مقاله نتائج اختبار النطاق المقید
مقاله أنموذج ریجرسون الذاتی مع التوقفات التوزیعیه
مقاله أنموذج تصحیح الخطأ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری یالقوز آغاجی رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی زنوزی سیدجمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این نوشتار به بررسی ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت میان رشد درصد گروه های سنی مختلف جمعیت و رشد اقتصادی در مدلی پویا از اقتصاد ایران می پردازد؛ از همین رو، از رهیافت آزمون کرانه ها (Bound test) برای بررسی وجود ارتباط بلند مدت و نیز از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و نیز مدل تصحیح خطا (ECM) به ترتیب، برای تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت مدل های مورد بررسی، استفاده شده است. نتایج به دستامده از تحلیل روابط و ضرایب معناداری در مدل ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار میان رشد درصد جمعیت با بازه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال و رشد اقتصادی در ایران است.