مقاله عنوان فارسی: اثربخشی یاد خدا بر خود مهارگری بر اساس منابع اسلامی (عنوان عربی: تأثیر ذکر الله تعالی فی السیطره الذاتیه علی النفس استنادا إلی المصادر الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اثربخشی یاد خدا بر خود مهارگری بر اساس منابع اسلامی (عنوان عربی: تأثیر ذکر الله تعالی فی السیطره الذاتیه علی النفس استنادا إلی المصادر الإسلامیه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: یاد خدا
مقاله خودمهارگری
مقاله منابع اسلامی (کلیدواژه عربی: ذکر الله تعالی
مقاله السیطره الذاتیه علی النفس
مقاله المصادر الإسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناروئی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی یاد خدا بر خودمهارگری بر اساس منابع اسلامی انجام شده است. روش پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل طلاب زن و طلاب مرد حوزه علمیه قم در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بوده است. نمونه این پژوهش، ۵۰ نفر از طلاب (۳۰ نفر مرد و ۲۰ نفر زن) بوده که به صورت نمونه در دسترس در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه خودمهارگری رفیعی هنر بوده است. متغیر مستقل بسته ذکر محقق ساخته بود که در سه هفته به گروه آزمایش ارائه شده است. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t و آنالیز کواریانس، تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که یاد خدا میزان خودمهارگری افراد را افزایش داده است.