مقاله عنوان فارسی: اثربخشی خانواده درمانی با الگوی شناختی – رفتاری مذهب محور بر عملکرد خانواده بر سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهر اهواز (عنوان عربی: العلاج الأسری بأنموذج معرفی – سلوکی دینی المحور وتأثیره علی أداء الأسره فی الانسجام والأداء الدراسی للطلاب الذکور فی المرحله الإعدادیه بمدینه الأهواز ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اثربخشی خانواده درمانی با الگوی شناختی – رفتاری مذهب محور بر عملکرد خانواده بر سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهر اهواز (عنوان عربی: العلاج الأسری بأنموذج معرفی – سلوکی دینی المحور وتأثیره علی أداء الأسره فی الانسجام والأداء الدراسی للطلاب الذکور فی المرحله الإعدادیه بمدینه الأهواز )
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: خانواده درمانی
مقاله الگوی شناختی – رفتاری مذهب محور
مقاله عملکرد خانواده
مقاله سازگاری دانش آموزان
مقاله عملکرد تحصیلی (کلیدواژه عربی: العلاج الأسری
مقاله الأنموذج المعرفی – السلوکی دینی المحور
مقاله الأداء الأسری
مقاله الطلاب
مقاله الأداء الدراسی )

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمید نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی شوبو
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر الگوی شناختی- رفتاری مذهب محور، بر ناسازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال اول الی چهارم دبیرستان بوده است. از میان زوجین مراجعه کننده به کلینیک تخصصی محقق، برای مشاوره خانواده و حل تعارضات خانوادگی از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۴۰ نفر انتخاب شدند. آنان به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه ارزیابی عملکرد خانواده، پرسش نامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بودند. گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۴۵ دقیقه ای خانواده درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور دریافت کردند، درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. نتایج حاصل آشکار ساخت که تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ عملکرد خانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان وجود دارد (p<0.001). در گروه آزمایش، در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل عملکرد خانواده به طور معنی داری افزایش یافته بود. همچنین میزان سازگاری رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش، به طور معنی داری در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل افزایش یافت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که خانواده درمانی مبتنی بر الگوی شناختی – رفتاری مذهب محور، بر بهبود عملکرد خانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اهواز موثر بوده است.