مقاله عنوان فارسی: اثربخشی آموزه های هستی شناسی اسلامی بر رضایت زناشویی زنان متاهل (عنوان عربی: تأثیر تعالیم علم الوجود الإسلامی علی رفع مستوی الرضا عن الحیاه الزوجیه للنساء المتزوجات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: اثربخشی آموزه های هستی شناسی اسلامی بر رضایت زناشویی زنان متاهل (عنوان عربی: تأثیر تعالیم علم الوجود الإسلامی علی رفع مستوی الرضا عن الحیاه الزوجیه للنساء المتزوجات)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اثربخشی
مقاله هستی شناسی اسلامی
مقاله رضایت زناشویی (کلیدواژه عربی: التأثیر
مقاله علم الوجود الإسلامی
مقاله الرضا عن الحیاه الزوجیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپورمیرصالح یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فرحبخش کیومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش، که از نوع مطالعات نیمه تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود، با هدف تعیین اثربخشی آموزه های هستی شناسی اسلامی بر افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل انجام شد. بدین منظور، از بین مراجعه کنندگان مرکز مشاوره باب الحوائج شهرستان میبد، ۲۴ نفر به صورت تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. به شرکت کنندگان گروه آزمایش، هر هفته دو جلسه نود دقیقه ای به مدت ۱۰ جلسه آموزه های مبتنی بر هستی شناسی اسلامی درباره ارتباط زناشویی داده شد و به گروه کنترلی هیچ گونه آموزشی ارائه نشد. هر دو گروه یک بار پیش از انجام آزمایش، یک بار بلافاصله پس از اتمام آزمایش و یک بار یک ماه پس از انجام مداخلات، فرم کوتاه آزمون رضایت زناشویی انریچ را تکمیل کردند. در نهایت، داده های جمع آوری شده به کمک تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزه های هستی شناسی اسلامی بر افزایش رضایت زناشویی شرکت کنندگان گروه آزمایش تاثیر معنی داری داشت. این افزایش در مرحله پیگیری نیز حفظ شده بود. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که ارائه آموزه های مذهبی مبتنی بر هستی شناسی اسلامی، شیوه مناسبی برای افزایش رضایت زناشویی زوجین است.