مقاله عنوان عربی: دراسه مدی فاعلیه تدریس الأدب العربی المعاصر تواصلیا علی مهاره الکلام لدی طلاب العربیه الإیرانیین، جامعه أصفهان نموذجا (عنوان فارسی: بررسی تاثیر تدریس ادبیات معاصر عربی با رویکرد ارتباطی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع و صیف ۱۴۳۴ در بحوث فی اللغه العربیه و آدابها از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: عنوان عربی: دراسه مدی فاعلیه تدریس الأدب العربی المعاصر تواصلیا علی مهاره الکلام لدی طلاب العربیه الإیرانیین، جامعه أصفهان نموذجا (عنوان فارسی: بررسی تاثیر تدریس ادبیات معاصر عربی با رویکرد ارتباطی)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه عربی: تعلیم اللغه العربیه لمتعلمیها الإیرانیین
مقاله المدخل التواصلی
مقاله الأدب العربی المعاصر
مقاله مهاره الکلام (کلیدواژه فارسی: آموزش زبان عربی به ایرانی ها
مقاله رویکرد ارتباطی
مقاله ادبیات معاصر عربی
مقاله مهارت کلامی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلائی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی سردار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده عربی:
لتلافی جانب من جوانب النقص التی تلاحظ فی توظیف المناهج الحدیثه لتعلیم اللغات الأجنبیه فی میدان تعلیم العربیه و تعلمها فی الجامعات الإیرانیه، تهدف هذه الدراسه إلی تقویم مدی فعالیه تدریس الأدب العربی المعاصر فی ضوء المدخل التواصلی فی مهاره الکلام بوصفها إحدی المهارات اللغویه الأربع التی لها أهمیتها البالغه فی تواصل متعلمی العربیه مع الآخرین من الناطقین بها تواصلا ناجحا.
استخدم المنهج التطبیقی للإجابه عن سؤال البحث، کما استخدمنا الاختبار کأداه الدراسه. وتکونت عینه الدراسه من اثنین وعشرین دارسا من المجتمع الأصلی. واخترنا مجموعتین من طلاب البکالوریوس الدارسین فی الفصل الثالث من جامعه أصفهان بطریقه عشوائیه، علی أن تدرس المجموعه الضابطه الأدب العربی المعاصر وفقا للطریقه المعتاده لتدریسه فی الجامعات الإیرانیه، وأما المجموعه التجریبیه فقمنا بتدریسها الأدب العربی المعاصر علی أساس المدخل التواصلی فی أثناء عام دراسی کامل. فی بدایه الفصل أجری اختبار قبلی للتأکد من تکافؤ المجموعتین فی مهاره الکلام، و أجری اختباران بعدیان لقیاس مدی تنمیه مهاره الکلام لکل من المجموعتین فی نهایه الفصل الأول والثانی. و بمعالجه نتائج الاختبارات باستخدام اختبار «T» توصلت الدراسه إلی أن ثمه فرقا ذا دلاله إحصائیه بین المجموعتین، و أن ثمه أثرا إیجابیا لتطبیق المدخل التواصلی علی تدریس الأدب العربی المعاصر فی تنمیه مهاره الکلام لدی عینه البحث.