مقاله عنوان عربی: تحلیل محتوی کتب قواعد اللغه العربیه فی مرحله البکالوریوس لفرع اللغه العربیه و آدابها فی ضوء معاییر الجوده (مبادئ العربیه للرشید الشرتونی و الجدید فی الصرف والنحو للدیباجی نموذجین) (عنوان فارسی: تحلیل محتوای کتاب های آموزش قواعد زبان عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی بر اساس معیارهای کیفیت متون آموزشی (بررسی موردی کتاب مبادئ العربیه رشید شرتونی و الجدید فی الصرف و النحو ابراهیم دیباجی)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ربیع و صیف ۱۴۳۴ در بحوث فی اللغه العربیه و آدابها از صفحه ۹۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: عنوان عربی: تحلیل محتوی کتب قواعد اللغه العربیه فی مرحله البکالوریوس لفرع اللغه العربیه و آدابها فی ضوء معاییر الجوده (مبادئ العربیه للرشید الشرتونی و الجدید فی الصرف والنحو للدیباجی نموذجین) (عنوان فارسی: تحلیل محتوای کتاب های آموزش قواعد زبان عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی بر اساس معیارهای کیفیت متون آموزشی (بررسی موردی کتاب مبادئ العربیه رشید شرتونی و الجدید فی الصرف و النحو ابراهیم دیباجی))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه عربی: تحلیل المحتوی
مقاله قواعد اللغه العربیه
مقاله مبادئ العربیه
مقاله الجدید فی الصرف والنحو (کلیدواژه فارسی: تحلیل محتوا
مقاله قواعد زبان عربی
مقاله مبادئ العربیه
مقاله الجدید فی الصرف و النحو)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقی زاده عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رکعتی دانش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده عربی:
الکتاب الجامعی أحد المکونات الهامه فی کل منهج. وتعود أهمیه الکتاب فی کل منهج إلی الدور الذی یلعبه لتنسیق سائر العناصر. فیحدد الکتاب فی کثیر من الأحیان طریقه التدریس حیث إن کثیرا من المدرسین یکیفون طرائقهم واستراتیجیاتهم علی أساس الطریقه المتبعه فی الکتاب. وفی منهج تعلیم القواعد اللغویه قد ظهرت نظریات و آراء متضاربه حول معاییر الجوده فی الکتاب الجامعی، لکن اتفق جمیع الأخصائیین فی حقل تعلیم اللغه أن الکتاب التعلیمی للقواعد یجب أن یتطور علی أساس المعاییر العلمیه والتربویه الحدیثه فی کل فتره. من الأسالیب الحدیثه لتحلیل الکتب فی المناهج أسلوب تحلیل المحتوی والذی یدرس الکتاب لمعرفه مواضع القوه والضعف وذلک من خلال المعاییر العلمیه والتربویه الحدیثه.
هذه الدراسه محاوله لمعرفه الطریقه المتبعه، وأسباب القوه والضعف فی کتب تعلیم قواعد اللغه العربیه فی فرع اللغه العربیه و آدابها. تنتهج الدراسه المنهج الوصفی، وتتبنی طریقه تحلیل المحتوی لدراسه هذه الکتب. و قد حاولت أن تستنبط نقاط القوه والضعف فی الکتب عن طریق تصمیم قائمه من معاییر الجوده للکتاب الجامعی کما أنها عرضت هذه القائمه فی صوره الاستماره لعشره من الأساتذه الأخصائیین فی حقل تعلیم قواعد اللغه العربیه فی إیران. یشتمل مجتمع الدراسه کتاب «مبادئ العربیه» (المجلد الرابع) للرشید الشرتونی، و کتاب «الجدید فی الصرف والنحو» للدیباجی. أثبتت بعض نتائج الدراسه أن الطریقه الغالبه فی هذین الکتابین هی الطریقه القیاسیه، و هذه الطریقه تقلیدیه تماما ولا تستعمل فی المناهج اللغویه الحدیثه. وهناک مشاکل یعانیها الکتابان مثل: فقدان معاییر الجوده، و ذکر الأهداف التعلمیه، والتدریبات المتنوعه، والنصوص.