سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس درمیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری دانشگاه علوم و تحقیقات ته
هادی کیادلیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، فرزاد ویسانلو استادیار دانشگ
مسعود بیژنی – دکترای ترویج آموزش کشاورزی

چکیده:

جنگلهای زاگرس از غنی ترین منابع بیولوژیکی ایران به شمار می روند. وابستگی شدید جنگل نشینان به این منابع، باعث کاهش این منابع با ارزش شده است بنابراین دخالت مردم محلی در حفاظت از جنگلها یکی از عوامل مؤثر در شرایط کنونی این جنگلهاست. این تحقیق کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد. کل جامعه آماری ۳۴۵ خانوار و حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان ۲۲۲ خانوار شد . روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات اساتید و کارشناسان و پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ که به میزان ۰/۷۹محاسبه شد. نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای سطح تحصیلات، سن، درآمد، تجارب همکاری، آگاهی از عوامل تخریب جنگل، استفاده از منابع و وسایل ارتباطی با متغیر وابسته میزان حفاظت از جنگل رابطه مثبت و معنی دار شده است و نتایج آزمون T بین جنسیت و شرکت یا عدم شرکت در کلاس های آموزشی با متغیر وابسته اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای تجارب همکاری، استفاده از منابع و وسایل ارتباطی، درآمد، آگاهی از عوامل تخریب، سن، میزانتحصیلات توانایی تبیین ۴۲/۵درصد از تغییرات میزان فعالیت در حفاظت از جنگل را دارا می باشند و نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر درآمد سالانه جنگل نشینان بیشترین تأثیر و متغیر سن آنان کمترین تأثیر را بر میزان حفاظت از جنگل دارد.