سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود روحانی مقدم – شرکت مدیریت تولید برق یزد ایران
حسین حق پرست – شرکت مدیریت تولید برق یزد ایران
فروغ آقایی – شرکت مدیریت تولید برق یزد ایران

چکیده:

حضور توامان یونهای آهن و آلومینیوم در آب درام بویلر نیروگاههای سیکل ترکیبی این نیاز را ایجاد میکند که بتوان با ارائه روشی مناسب هر دو گونه را به صورت همزمان اندازه گیری نمود. در این تحقیق با حذف اسید آسکوربیک به عنوان عامل پوشاننده برای آهن، دو گونه آهن و آلومینیوم در حضور هم اندازه گرفته شدند. در این روش پس از بهینه سازی کلیه فاکتورهای مهم، با انجام آزمایشات مطابق با شرایط بهینه، طیف جذبی محلول در طول موج ۲۷۰ تا ۶۰۰ نانومتر و با استفاده از سل ۱سانتیمتری قرائت شد. پس از ساختن مدل مناسب با کمک شبکه عصبی مصنوعی و ارزشگذاری مدل، نمونه های مختلف سیکل آنالیز گردید. روش به خوبی قادر ۰/۰۸- ۱/ است آهن و آلومینیوم را به ترتیب در رنج غلظتی۶۰ میلیگرم برلیتر محاسبه نماید . روش حاضر /۰۵ – ۰/ و ۸ توانست نتایج قابل اعتمادی بخصوص جهت اندازه گیری آلومینیوم در قسمتهای مختلف سیکل ارائه می نماید.