عنوان ها : عناوین اصلی مقاله ی خود را در صفحات جداگانه ای بنویسید(صفحه ی عنوان، صفحه ی اولی، یادداشت ها، ضمیمه، منابع). عنوان را در وسط خط و به فاصله ی یک اینچ از بالای صفحه قرار دهید و اولین حرف از کلمات اصلی آن را با حروف بزرگ بنویسید. میان عنوان و اولین خط متن خود، دو خط فاصله بگذارید. (در سبک APA نیز بین عناوین و اولین خط متن، ۲ خط فاصله قرار می گیرد؛ اما برای استفاده از سه خط فاصله قبل از عناوین فرعی و قبل و بعد از تصاویر، فصل ۱۰، را ملاحظه کنید.) تمامی صفحات – حتی صفحات عناوین اصلی – را شماره گذاری کنید.( بخش “فاصله گذاری” را نیز ملاحظه کنید.) در اغلب مقالات فقط به عناوین اصلی نیاز است اما با پیدایش نشر رومیزی، تحقیقات بصورت تخصصی حروف چینی می شوند. برای نوشتن عناوین فرعی در مقاله ی خود، از دستورالعمل های زیر استفاده کنید:

عنوان الف         نوشتن یک مقاله ی تحقیقی

عنوان ب             نوشتن پیش نویس اولیه

عنوان ج              اصلاح و ویرایش

عنوان د                 نمونه خوانی

تصاویر و جدول ها: جدول، نشان دادن مطالب به گونه ای اصولی و منظم است که معمولاً در آنها، مطالب درون ستون ها قرار می گیرند. تصویر، به مطلب غیرمتنی اطلاق می شود که به شکل جدول نباشد، از جمله موارد زیر: طرح، نمودار، نمودار هندسی، طراحی، عکس، فتواستات، نقشه ی جغرافیایی و غیره. به نمونه های زیر توجه کنید:

نمونه ای از یک تصویر در مقاله: ( آزمایشگاه صوتی، اداری، اتاق های سمعی خصوصی و یک اتاق گروهی کوچک)

نمونه ای از یک جدول در مقاله:

پاسخ گویی، بر اساسی کلاسی، درباره ی سیاست انرژی هسته ای

دانشجوی            دانشجوی                دانشجوی              دانشجوی

سال سوم           سال آخر               سال اول               سال دوم

۱- انرژی هسته ای بیشتر           ۱۵۰           ۳۰۱            ۷۵        ۱۲۰

۲- انرژی هسته ای کمتر          ۱۹۵             ۱۳۷           ۱۱۱        ۲۰۳

۳- سیاست کنونی قابل قبول است ۸۷         ۱۰۴               ۲۲۹ ۳۷