سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا سلیمانی مارشک – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
نادر تقی پور – استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

چکیده:

منطقه اولنگ در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال شرقی شاهرود واقع شده است. این منطقه در ناودیس اولنگقشلاق قرار دارد و جزء حوضه زغالی البرز شرقی میباشد. ارزش حرارتی زغالسنگهای منطقه اولنگ از ۸۵۳۷Kcal/Kg تا ۸۶۱۷ تغییر میکند و بازتاب ویترینیت این لایهها نیز دارای محدودهای از ۰/۸۴ تا۰/۹۳ با مواد فرار زیاد میباشند و بازده خاکستر زغالسنگ این لایهها از A است. این زغالسنگها از نوع بیتومینه ۵/۶ تا ۳۰/۸ درصد وزنی تغییر میکند. بررسی مقدار ۱۵ عنصر دارای پتانسیل محیطی خطرناک شامل (Ba,Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Sn, Ni, Pb, Tl, Th, U, V, Zn, P) در خاکستر لایههای زغالسنگی منطقه اولنگ و مقایسه آنها با مقدار این عناصر در خاکستر زغالسنگهای جهان، شیلها، خاکها و نیز کلارک پوسته نشان میدهد که این زغالسنگها غنی از عناصر P و Mn, Mo, U, Pb, Zn هستند که تمرکز این عناصر در زغال- سنگها، خطرناک میباشد. از این میان عناصر U و Pb, Mn, Mo دارای قرابت آلی و دو عنصر P و Zn دارای قرابت آلی و غیر آلی هستند.