سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبی
فریدون بابایی اقدم – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
وکیل حیدری ساربان – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از سیستم های حمل و نقل عمومی کارآمد و پویا، سیستم اتوبوس های تندرومی باشد. عناصر و اجزای این سیستم شامل اتوبوس، ایستگاه، باجه فروش بلیط، حفاظ و نرده های طول مسیر ویژه و … جزئی از مبلمان شهری محسوب می شود که به لحاظنوع خدماترسانی، پذیرای تعداد زیادی مسافر و شهروند میباشد که طراحی و استقرار مناسب آن ها نقش بسیار مهمی در زیباسازی فضای شهری، آسایش مسافران وشهروندان و کاهش شدت ترافیک داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، عطف توجه به عناصر بی.آر. تی به عنوان بخشی از مبلمان شهری و بررسی وضعیت موجودمبلمان بی.آر.تی در شهر تبریز میباشد. با توجه به موضوع مقاله، روش تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی است که با استفاده یک پیمایش میدانی مبتنی بر مشاهدات کارشناسی به ارزیابی وضعیت مبلمان بی.آر.تی در مسیرهای اصلی این سیستم حملو-نقل در شهر تبریز پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که این سیستم نوین حملو نقل در شهر تبریز در شرایط نامناسب و غیر استانداردی قرار داردو از منظر و دید مبلمان شهری فاقد هویت و زیبایی می باشد. بنابراین توجه به ابعاد کارکردی و زیبایی شناسانه عناصر این سیستم از اهمیت خاصی برخوردار است