سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا حسنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- تبریز
سیدمظفر مهدیزاده – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- کرج
علیرضا فانی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احد ایازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- تبریز،

چکیده:

بررسی عمل آوری بیولوژیک کاه گندم با استفاده از کشت مخمر در قالب طرح کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل با ۱۲ تیمار و ۳ تکرار( ۲۴ = ۳ ( n=(3×۴ ) در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل چهار سطح ۰، ۵/ ۰، ۱و ۵/ ۱درصد کشت مخمر بود. فاکتور فرعی شامل سه سطح ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد ملاس چغندر قند به ازاء هر ۱۰۰ گرم ماده خشک کاه گندم در نظر گرفته شد. برای هر واحد آزمایشی مقدار ۳۰۰ گرم کاه گندم توزین گردید و مقدار ۳۰۰ میلی لیتر آب ( ۳۵ – ۳۰ درجه سانتیگراد) حاوی نیم درصد فسفات دی آمونیوم به آن اضافه شد. سایر مواد آزمایشی مانند کشت مخمر و ملاس به نسبت های تعیین شده در هر تیمار آزمایشی، به آب مورد استفاده جهت خیساندن کاه گندم اضافه گردید. نمونه های آزمایشی در داخل کیسه های پلاستیکی سیاه رنگ ریخته شده و بعد از خارج ساختن هوای داخل توده، در آنرا بسته و به مدت ۱۰ – ۷ روز در محیط آزمایشگاه ( ۲۷ – ۲۵ درجه سانتیگراد) نگهداری شد. نتایج حاصل از تجزیه ترکیبات شیمیایی نمونه ها نشان داد که میزان ماده خشک،پروتئین خام، چربی خام، الیاف خام، خاکستر، دیواره سلولی( ADF )و دیواره سلولی عاری از همی سلولز( NDF ) تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرارگرفت، ولی تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نگردید. بنابراین نتیجه گرفته می شود که استفاده از کشت مخمر نانوایی (ساکارومیسس سرویسیا) به تنهایی قادر به تجزیه مطلوب لیگنین و سلولز نبوده و جهت عمل آوری بیولوزیک کاه گندم و بهبود ارزش غذایی آن بایستی عملیاتی قبل از کشت مخمر، بر روی کاه گندم انجام پذیرد