سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی آقایاری – کارشناس مهندسی استخراج معدن

چکیده:

سد بتنی دو قوسی شهریار واقع در ۳۹ کیلومتری شما لشرقی شهرستان میانه دارای ارتفاع ۱۳۵ متر از روی پی اس ت. برای احداث این سد باید گو دبرداری پی آبرفتی تا رسیدن به سنگ کف در پایی ندست فرا زبند انجام م یگرفت. تراز متوسط سطحآبرفت در این منطقه ۹۷۵ متر از سطح دریا بوده و تا تراز ۹۳۵ متر پوشیده از مصالح آبرفتی درشت دانه شامل بولدر ،ش ن و ماسه و لنزهای سیلتی و رسی است. از تراز ۹۳۵ تا ۹۲۰ متر یک لایه تحتانی رس با مقاومت برشی پایین وجود دارد که در تراز۹۲۰ متر به سنگ بستر منتهی می شود بنابراین در عمی قترین قسمت پی ارتفاع آبرف تبرداری تا رسیدن به سنگ کف حدود ۵۵متر بود هاست. فضای اندک بین فرازبند و سد اصلی (حدود ۱۵۰ متر) باعث شد که شیب گودبرداری پی سد زیاد باش د. از سوی دیگر وجود یک لایه پیوسته رسی با مقاومت برشی پایین احتمال لغزش و ناپایداری فرا زبند را هنگام گو دبرداری بالا بردهبود. با توجه به محدودی تهای مذکور برای پایدا رسازی شیروانی گو دبرداری پی سد از این روش استفاده شد.