سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،باشگاه پژوهشگران جوان،اهر،ایران.

چکیده:

به منظور استفاده بهینه از آب رودخانه ها برای تأمین آب،جهت آبیاری، شرب و تهیه انرژی، سدهای بزرگ و کوچکی بر رویرودخانه ها بسته شده اند. سدها که بیش از ۴۵٠٠ یال بااهداف کنترل جریانات رودخانه ای و ذخیره آب، در خدمت انساابوده اند، به صورت ساختماای مدیریت آب، از زمان احداث بهعنوان عوامل ژئومورفیک عمل نموده اند . در این مقاله بهمطالعه چگونگی ساخت و عملیات سدهای خاکی و خصوصاً عملیاتاجرایی سد خاکی ستارخان اهر پرداخته شده است. نتایج نشانمی دهد: برای اجرای سد خاکی موارد ذیل مشخص و ارزیابیقرار گیرد: حفاری پی و تکیه گاه سد وتحکیمات ، احداث دیوارآب بند و پرده آب بند، حفاری سرریز و آبگیر ، خاکریزی بدنهسد ونصب ابزار دقیق، بتن ریزی سرریز و آبگیر. بیشترین هدف ازاحداث سد ستارخان تهیه آب کشاورزی پایین دست رودخانه و آبشرب منطقه می باشد.