مقاله عملکرد گندم تحت تاثیر بذور غنی شده از روی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: عملکرد گندم تحت تاثیر بذور غنی شده از روی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله روی
مقاله عملکرد
مقاله بذر
مقاله غنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حدود ۳۰ درصد از اراضی تحت کشت جهان با کمبود روی مواجه می باشند. تحقیقات قبلی نشان داده که بذور غنی شده از روی قدرت رویشی خوبی دارند و تحقیق در مورد اینکه این بذور چه تاثیری در عملکرد دارد و تا چه حد می توان در مصرف بذر صرفه جوئی کرد ضروری می باشد. در این طرح بذرهای غنی شده رقم شیراز که غلظت روی آن حدود ۵۰ میلی گرم در کیلوگرم بود را در مقایسه با بذر معمولی از همان رقم با غلظت روی سی میلی گرم در کیلوگرم با نسبت های مختلف بذر به میزان ۹۰-۱۲۰-۱۵۰-۱۸۰ و ۲۱۰ کیلوگرم در هکتار با یکدیگر مقایسه کردیم. این طرح در دو سال اجرا شد که در سال اول آزمایش گلخانه ای و در سال دوم آزمایش مزرعه ای بود. در آزمایش گلخانه ای دو نوع بذر معمولی و غنی شده از روی و پنج میزان بذر در چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمایش مزرعه ای نیز بر پایه آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی شامل دو فاکتور نوع بذر در دو سطح و میزان مصرف بذر در پنج سطح در چهار تکرار اجراء گردید. نتایج آزمایش گلخانه ای نشان داد که بذور غنی شده در مقایسه با بذور معمولی به طور معنی دار عملکرد بیشتری دارند، به طوری که عملکرد دانه، کاه و کل برای بذور غنی شده به ترتیب ۷٫۸۱ و ۱۶٫۵۳ و ۲۴٫۲۸ گرم در هر گلدان و برای بذور معمولی ۵٫۹۹ و ۱۵٫۱۹ و ۲۱٫۲۴ گرم در هر گلدان بود. بین میزان و نوع بذر روی عملکرد دانه در هر گلدان اثر متقابل مشاهده گردید. بهترین عملکرد دانه به میزان ۸٫۲۷ گرم در گلدان از بذور غنی شده با تعداد ۱۲ عدد در هر گلدان به دست آمد. با توجه به نتایج مزرعه ای کاشت بذر غنی شده به میزان ۱۸۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب عملکرد (۵۹۳۴ و ۵۹۹۵ کیلوگرم در هکتار) را داشته که نسبت به بقیه تیمارها از عملکرد بهتری برخوردار بوده و با توجه به صرفه جویی بذر تیمار ۱۸۰ کیلو گرم در هکتار از بذر غنی شده از روی بهترین تیمار می باشد. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که عنصر روی نقش اساسی در افزایش تولید و صرفه جوئی بذر دارد.