سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
احمد کاظمی مهرنیا – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی
حمید ثمری – دکتری زمین شناسی ساختمانی
کامبیز مهاجران – کارشناسی ارشد پترولوژی

چکیده:

ذخیره پهنه کمر خوسف در جنوب باختر بیرجند و در استان خراسان جنوبی واقع شده است. گستره مورد مطالعه در محل برخورد زون فلیش شرق ایران و بلوک لوت قرار گرفته است و بدین لحاظ تعداد بی شماری ساختارهای زمین شناسی چون گسل ها و درزها در منطقه ایجاد شده است. مهمترین عوامل کنترل کننده کانی سازی در منطقه سه گسل اصلی پهنه کمر ، شمالی و معدن هستند که سیمای زمین شناسی و متالوژنی حال حاضر منطقه را بوجود آورده اند. مشاهدات صحرایی نشان می دهد که کانی سازی فلزی در دو بخش شمالی و جنوبی از تمرکز بیشتری برخوردار است که متاثر از ساختارهای زمین شناسی متفاوت در این دو بخش است. کانی سازی در زون شمالی به صورت سرب و نقره در طول گسل پهنه کمر با راستای۱۵/۸۵SE مشاهده می شود. رگه های سرب در طول گسل پهنه کمر به ضخامت متوسط ۴۰ تا ۷۰ سانتیمتر و به طول ۴۱ تا ۱۱۰ متر دیده میشوند. آثاری از پدیده هایی همچون سیلیسی شدن و دولومیتی شدن، درطول این گسل دیده میشود که بیشتر محلی بوده و از گسترش زیادی برخوردار نیستند، این گسل باعث قرار دادن رسوبات تریاس(اسلیت – شیست) در کناررسوبات تریاس-ژوراسیک (آهک – دولومیت) شده است. در بخش جنوبی کانی سازی فلزی یبشتر در امتداد گسلهایی ، با ضخامت قابل توجه برشهای گسلی دیده میشود. درطول این گسلها گالن به همراه هماتیت، گوتیت و کلسیت همراستا با آزیموت ۲۵۵ و ۳۲۰ درجه (گسل معدن) قابل مشاهده است.