سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – کارشناس ارشد زراعت
امیرهوشنگ جلالی – دکتری زراعت

چکیده:

خربزه یکی از میوه های شیرین و غنی از ویتامین است که نقش مهم ید رتغذیه و سلامتی مردم ایفا می نماید پژوهش حاضر با هدف تعیین مناسب ترین فاصله بوته روی ردیف و همچنین فاصله بین ردیف ها عرض پشته ها در روش کشت سنتی و رایج در منطقه جهت دستیابی به عملکرد بالاتر و میوه های با بازاپسندی بیشتر برنامه ریزی گردیده است پژوهش بصورت طرح آماری استریپ اسپلیت پلات با سه تکرار در دو سال درمرکز تحقیقات کشاورزی ورامین انجام شد عامل افقی شامل دو فاصله بین ردیل عرضه پته ۱/۵ و ۳ متر که بصورت نواری در سرتاسر بلوک ها پیاده گردید عامل عمودی اصلی نیز شامل ۴ فاصله بوته روی ردیف ۲۰، ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ سانتی متر که عمود برهم بلوک بصورت تصادفی اعمال شد عامل فرعی نیز شامل دو رقم خربزه زرد ایوانکی و خاتونی مشهد که بشکل تصادفی د رکرت های فرعی قرارگرفتند. نتایج دوساله حاصل از تجزیه آماری صفات مورد بررسی نشان میدهد که ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد میوه و همچنین درصد مواد جامد محلول در میوه اختلاف معنی داری داشته و رقم زرد ایوانکی با داشتن عملکردی معادل ۳۸/۷ تن درهکتار و مواد جامد محلول ۹/۶۸ درصدنسبت به رقم خاتونی برتری داشته است بیشترین عملکرد میوه در صد موادجامد محلول و بیشترین متوسط وزن میوه برای هر دو رقم در الگوی کشت ۸۰×۳۰۰ متر حاصل گشت لذا رعایت الگوی کاشت ۸۰×۳۰۰ سانتی متر بمنظور دستیابی به عملکرد کمی و کیفی مطلوب جهت کشت خربزه در منطقه ورامین توصیه میگردد.