مقاله عملکرد کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های یونجه مناطق سردسیر ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۷۲۹ تا ۷۴۵ منتشر شده است.
نام: عملکرد کمی و کیفی علوفه اکوتیپ های یونجه مناطق سردسیر ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتیپ ها
مقاله عملکرد علوفه تر و خشک
مقاله صفات کیفی
مقاله ارزش غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفیدیان سیدمحمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آقاشاهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ های یونجه مناطق سردسیر، هفده اکوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال (۸۹-۱۳۸۷) در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج مورد مقایسه قرار گرفتند. ترکیبات شیمیایی علوفه این اکوتیپ ها با استفاده از روش های AOAC و ضرایب هضمی آن ها با استفاده از روش آزمایشگاهی تیلی و تری برآورد شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس دو ساله، بین اکوتیپ ها از نظر عملکرد علوفه تر در سطح احتمال ۱% و عملکرد علوفه خشک و نسبت برگ به ساقه در سطح احتمال ۵% تفاوت معنی داری وجود داشت. اثر متقابل اکوتیپ در سال در مورد هر دو صفت عملکرد علوفه تر و خشک غیر معنی دار بود که نشان می دهد اکوتیپ ها از نظر این دو صفت واکنش مشابه از سالی به سال دیگر دارند. بین اکوتیپ ها از نظر دیواره سلولی در سطح احتمال ۱% و از نظر پروتئین خام، ماده خشک قابل هضم، ماده آلی قابل هضم و خاکستر کل در سطح احتمال ۵% تفاوت معنی دار وجود داشت. اثر متقابل اکوتیپ در سال برای دیواره سلولی در سطح احتمال ۵% و برای ماده خشک قابل هضم و ماده آلی قابل هضم در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. بیشترین میانگین عملکرد علوفه تر و علوفه خشک در اکوتیپ قره آغاج به ترتیب ۶۱٫۳ و ۱۶٫۴ تن در هکتار بود. بالاترین درصدپروتئین خام در اکوتیپ چالشتر با ۱۷٫۷۳ درصد، بالاترین درصد دیواره سلولی در اکوتیپ سیلوانه با ۵۰٫۴۳ درصد، بالاترین درصد دیواره سلولی بدون همی سلولز در اکوتیپ سیلوانه با ۳۵٫۳۳ درصد، بالاترین درصدماده خشک قابل هضم در اکوتیپ اردوباد با ۶۲٫۹۸ درصد، بالاترین درصد ماده آلی قابل هضم در اکوتیپ اردوباد با ۵۹٫۸۹ و بالاترین درصد خاکستر کل در اکوتیپ سیلوانه با ۹٫۹۲ درصد مشاهده شد. اکوتیپ های قره آغاج با ۲٫۷۹، سهند آوا با ۲٫۷۶ و قره قوزلو با ۲٫۶۸ تن در هکتار بیشترین عملکرد پروتئین را داشتند.