سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امین حاجی زاده – استادیار دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
مسعود علی اکبر گلکار – استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در این مقاله عملکرد اینورترهای سه فاز متصل به شبکه در حین رخ دادن فروافتادگیهای ولتاژ نامتقارن با در نظر گرفتن زاویه پرش فاز بررسی می شود. به منظور بهبود عملکرد اینورتر سه فاز، استراتژی کنترلی برای آن بر پایه کنترل جریان توالی های مثبت و منفی مولفه های متقارن ارائه شده است تا بتوان براساس آن کنترل پخش توان را به شبکه در حین رخ دادن فروافتادگی ولتاژ نامتقارن تضمین نمود. همچنین به منظور تعادل توان درطرف لینک DC مبدل و کنترل سطح ولتاژ آن، کنترل کننده فازی طراحی شده است. برای صحه گذاری بر عملکرد استراتژی کنترل طراحی شده، نتایج شبیه سازی برای فروافتادگی ولتاژ نامتقارن با در نظر گرفتن زاویه پرش فاز و بدون آن ارائه شده است.