سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین باقری – دا نشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
علی ردایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سحر باصر – دا نشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منطور تعیین مقاومت به تنش خشکی ارقام گلرنگ بهاره و بررسی اجزای عملکرد آنها در شرایط تنش خشکی و آبیاری معمولی آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید که در آن در ۶ سطح شامل ارقام (Cultivars) آبیاری به عنوان عامل اصلی در ۲ سطح شامل، آبیاری کامل و قطع آبیاری (تنش) و نیز رقم در کرتهای فرعی قرار گرفتند. در کرت هایی که تحت تنش آب S و ۵۴۱ ،Hartman ،Dinger ،Lesa ،Gila ،Syrian قرار داشتند (تنش از زمان ساقه دهی تا پایان مراحل رشدی گیاه) هیچ گونه آبیاری انجام نشد. نتایج حاصل نشان داد که اثر متقابل آبیاری و رقم بر صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصدروغن دانه و عملکرد روغن دانه در سطح احتمال ۱% معنی ۲۹ درصد) داشته / ۳۱/۱ درصد و ۱۲ ) S دار گشت. بیشترین مقدار درصد روغن دانه در شرایط آبیاری و بدون آبیاری را رقم ۵۴۱ ۳۸۴۵ کیلو گرم در هکتار) به خود اختصاص ) S است. بیشترین مقدار عملکرد دانه (اثر متقابل) در شرایط آبیاری را رقم ۵۴۱ بوده (P< داده است.همچنین بیشترین همبستگی صفات ما بین عملکرد دانه و عملکرد روغن دانه با احتمال ۹۹ درصد ( ۰٫۰۱ است.