سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حجت اسفرم مشگین شهر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
بهرام میرشکاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرهاد فرح وش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیدیعقوب سیدمعصومی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل

چکیده:

بمنظورمطالعه واکنش ارقام پنبه نسبت به سرزنی و هورمون پیکس برای حذف پدیده غالبیت انتهای درجهت افزایش عملکرد و اجزای عملکرد طرح تحقیقی درمغان با چهاررقم پنبه به عنوان فاکتوراول شامل بختگان – ورامین – ساحل و مهروفاکتوردوم شامل تیمارسرزنی در۳۰ روز بعدازگلدهی پاشش ۳۰ روز بعدازگلدهی پاشش ۱۵ روزبعدازگلدهی – شاهد بدون پاشش و سرزنی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار با مقایسه میانگین بروش آزمون دانکن و درجهت تحلیل داده ها ازنرم افزار MSTAT C استفاده گردید انجام گرفت دراین مطالعه ارتفاع بوته وزن تک غوزه عملکرد چین اول چنی دوم و عملکرد کل و درصد زودرسی مورد بررسی قرارگرفت درنتایج بدست آمده درصفات ارتفاع بوته چین اول و عملکرد کل و تک غوزه اختلاف معنی داری مشاهده شد دربررسی ارتفاع بوته رقم ساحل ×پاشش در۱۵ روز بعدازگلدهی با میانگین ارتفاع ۱۰۷/۷ سانتیمتر برتری نداشت و رقم ساحل ×سرزنی در۳۰ روز بعدازگلدهی با میانگین اختلاف ارتفاع ۷۰/۳۳ سانتیمتر نسبت به سایرترکیب تیماری برتری نشان داد.