سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کمک پناه – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رضا صادق زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمد نوروزعلیایی – استادیار دانشکدهعمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

غالب روشهای طراحی دیوارهای خاک مسلح برپایه روشهای حدی بوده و روشهای مبتنی بر تغییر مکان کمتر مورد بررسی قرارگرفته است دراین تحقیق پس از مدلسازی عددی با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC و صحت سنجی نتایج مدلهایی با طور تسمه های مختلف تحت شتابهای ماکزیمم مختلف قرار گرفتند با انجام آنالیزهای دینامیکی و ترسیم خطوط هم تغییر مکان مقدار ضریب افقی زلزله بهعنوان تابعی از شتاب ماکزیمم مورد بررسی قرارگرفت و با روشهای موجود در آیین نامه های مختلف مقایسه گردید نتایج حاصله نمایانگر دست بالا بودن روشهای طراحی موجوددر مقایسه با روشهای مبتنی برپایه تغییر مکان می باشد.