سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا تاجمیرریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه اصفهان
معصومه وطن دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه اصفهان
علی فرضی پور صائین – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

تغییر شکل هایی که در توالی رسوبی پرکننده حوضه ها در طی تکتونیک معکوس رخ می دهد را می توان با کمک مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی مورد بازسازی و بررسی قرار داد. با مقیاس بندی مدل و بازسازی هندسه های مختلف back stop درطبیعت، می توان نحوه تغییرشکل و تکامل ساختارها و رسوبات تشکیل دهنده حوضه ها را در طی تکتونیک معکوس مثبت و منفی مورد مطالعه قرارداد. در مراحل مختلف کشش و فشارش شکل و هندسه back stop تاثیر مهمی در ویژگی و وضعیت هندسی گسل ها، ساختارهای تکتونیکی ایجاد شده در منطقه، شکل حوضه های رسوبی گرابنی و نیمه گرابنی و رسوبات پرکننده حوضه می گذارد. ساختارها، رسوبات همزمان با تکتونیک وچین های غلتشی که درطی رخداد تکتونیک معکوس مثبت درحوضه زاگرس ایجاد شده اند، می توانند محل مناسبی برای تجمع نفت و موادهیدروکربنی باشند.