سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار اصغری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مکانیک ماشینهای کشاورز
سید رضا موسوی سیدی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مکانیک ماشینهای کشاورز

چکیده:

این تحقیق عملکرد سیکل دیزل استاندارد هوا را با استفاده از ترمودینامیک زمان محدود بررسی می نماید دو حالت ظرفیت گرماهای ویژه د رحجم ثابت که وابسته به درجه حرارت و همچنین وابسته به درجه حرارت و نسبت تراکم است را ارائه می کند. این مدل اتلاف اصطکاک، انتقال حرارت ، تعداد دور موتور؛ نسبت قطع پاشش سوخت، طول کورس پیستون و میزان جریان جرم سیال کاری را رد نظر گرفته است. رابطه بین توان خروجی و راندمان حرارتی سیکل در هر دو حالت ظرفیت گرمایی ویژه به دست آمد. توان خروجی و راندمان حرارتی در حالتی که ظرفیت گرماهای ویژه متغیر سیال کاری وابسته به دما و نسبت تراکم است، بیشتر از حالتی که ظرفیت گرماهای ویژه متغیر سیال کاری تنها وابسته به دما است، به دست می آید. نتایج ماکزیمم توان خروجی و راندمان حرارتی در ماکزیمم توان خروجی در هر دو حالت ظرفیت گرمایی ویژه را بررسی و مقایسه می نماید. نتایج همچنین نشان می دهد، با افزایش پارامترهای طول کورس پیستون ، تعداد سیکل موتور و نسبت قطع پاشش سوخت، ماکزیمم توان خروجی و همچنین راندمان حرارتی در این نقطعه کاهش می یابند. این مطالعه در زمستان ۱۳۹۰ انجام شده است.