سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا حبشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس
مریم محمدآقا – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

سیستم دوگانه مقاوم دربرابر بارهای جانبی متشکل از قاب خمشی و مهاربندی است دراین مقاله رفتار غیرخطی سیستم های دوگانه یک و چندطبقه با مهاربندهای فشاری با مقاطع طراحی ضعیف تر وقویتر ازطراحی و نیز روند تشکیل مفاصل پلاستیک درآنها تحت بارجانبی مطالعه شده است درسیستم دوگانه با مهاربندهای طراحی بارهای وارده ابتدا توسط مهاربندها تحمل میشود سپس اضافه باروارده به سیستم توسط قاب خمشی تحمل میشود درسیستم دوگانه ضعیف کمانش مهاربندها وتشکیل مفاصل پلاستیک درانها واعضای قاب ترتیب مجزایی ندارد درسیستم دوگانه قوی پس از تشکیل مفاصل پلاستیک دردوانتهای اولین مهاربند درسازه طبقه نرم بوجود می آید.