سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام خسروی نیا – دانشجوی دکتری سازه های ابی
هادی ثانی خانی – دانشجوی دکتری منابع آب
سعید فرزین – دانشجوی دکتری عمران آب
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

طول پرش هیدرولیکی یکی از پارامترهای مهم درطراحی حوضچه های ارامش می باشد دراینتحقیق عملکرد سیستم استنتاج فازی عصبی درپیش بینی طول غلتاب پرش هیدرولیکی توسعه یافته و توسعه نیافته دربسترزبر به ازای متغیرهای هیدرولیکی متفاوت ارزیابی شد متغیرهای هیدرولیکی لحاظ شده شامل اندازه زبری عدد فرود عمق اولیه و ثانویه پرش بودند نتایج حاصله حاکی ازعملکرد قابل قبول روش فازی عصبی بوده و بهترین عملکرد مدل دارای ریشه میانگین مربعات خطا برای پرشهای توسعه یافته و توسعه نیافته به ترتیب برابر ۵/۳۵و۲/۸۴ بود.