سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
سعید پیری پیرایواتلو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی کودهای میکروالمنت برروی عملکرد سیب زمینی آزمایشی طی سالهای ۸۴و۸۵ درمزرعه ای در منطقه باسمنج شهرستان تبریز با استفاده از ۶ تیمار کودی شامل تیمار اول: فوسامکو ازت ۱۰ درصد منیزیم ۱۹۰۰ پیپیم، روی ۲۰۰ پیپیم فسفات ۴/۴ درصدمنگنز ۱۴۰۰ پیپیم اهن ۸۰ پیپیم پتاسیم ۷درصد مس۱۱۰۰ پیپیم و مولیبدن ۳۰ پیپیم با غلظت یک لیتردر هکتار تیمار دوم با فوسینآهن ۷/۷ تیمار سوم فوسین روی ۷۰% یک لیتردرهکتار تیمار چهارم فوسین منگنز ۳۰% دولیتر درهکتار تیمار پنجم فوسین بر ۱۵% ۳/۵ لیتردرهکتار و تیمار ششم شاهد بدو مصرف کودمایع درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید زمان محلول پاشی در دو نوبت ۴ برگی و قبل از گلدهی صورت گرفت دراین تحقیق صفاتی چون اندازه برگ ارتفاع بوته تعداد غده در بوته اندازه متوسط بوته ها وزن غده در بوته و ماده خشک با استفاده از ۱۰ نمونه از هر پلات و عملکرد در پلات اندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس تیمارهای کودی از لحاظ صفات فوق نشان داد اختلاف بین تیمارها از لحاظ تعداد غده وزن غده و عملکرد معن یدار بود