سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
نرگس مقدسی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مهدی میرزا – فارغ التحصیل مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، مدیر عمرانی دان
آرش ادیب – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

فرآیندهای طبیعی ساحل همواره مرز بین دریا و خشکی را تحت اثر قرار داده و تغییرات و دگرگونیهای مختلفی را که در زمان و مکان متفاوت هستند به وجود می آورند. اولین مرحله در بررسی یک طرح حفاظت از سواحل تبیین دقیق اهداف مورد نیاز است، در مرحله دوم شناخت و بررسی دقیق خصوصیات مورفولوژیکی ساحل برای انتخاب روش مناسب حفاظت از آن حایز اهمیت بسیار است. عدم بررسی دقیق عوامل مختلف در دو مرحله فوق م یتواند اثر منفی در وضعیت ساحلی بگذارد. توجه به این نکته ضروری است که سیستمهای حفاظت از سواحل در صورت عدم طرح مناسب م یتوانند ضمن اثر گذاری در رژیمهای فرسایشی و رسوبی سواحل، تغییرات بسیار در مورفولوژی سواحل به وجود بیاورند که بعضاً جبران آن تنها با صرف هزین ههای بسیار امکان پذیر باشد. مصالح و موادی که برای ساخت و سازهای ساحلی مورد استفاده قرار میگیرند از نظر موفقیت پروژه، دوام و پایداری آن حائز اهمیت میباشند. مصالح انتخابی جهت ساخت و ساز ساحلی باید به گونه- ای باشند که در مقابل ضربات بیامان امواج، در مکانهای قابل فرسایش، مقاومت نمایند. اطلاعات و دانش مربوط به عملکرد مصالح گذشته بر روی پروژههای ساحلی مشابه باید به عنوان مهمترین گزینه مورد توجه طراحان قرار گیرد. بتن بهعنوان یک ماده با دوام بالا معمولاً به عنوان گزینه کلی بیشتر سازههای ساحلی پیشبینی می- شود به شرط آنکه بتن در معرض مواد شیمیایی مضر و فرسایشهای شدید و بارهای وارده محدودیتهای طراحی قرار نگیرد. در این مقاله پس از معرفی انواع سازههای حفاظت ساحلی از جمله سازه های بتنی، عملکرد انواع مختلف سازه های بتنی در حفاظت از سواحل بیان شده است. به عنوان مورد مطالعاتی سازه های بتنی که در سواحل استان بوشهر جهت حفاظت خط ساحل اجرا شدهاند مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روشهایی جهت اجرای مناسب سازه های دریایی بتنی و حفاظت آنها در برابر خوردگی و افزایش طول عمر این سازه ها ارائه گردیده است.