سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فائزه تقی پور –
مهران فولادی نژاد –

چکیده:

ایران توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیای و تاریخی بدون برنامه ریزی مدون و زمان بندی شده شکل نمی گیرد و تغییرات مورد هدف برنامه ریزی ، بدون همکاری و مشارکت مردم تحقق نمی یابد .همچنین پایداری این تحولات نیازمند آماده سازی شهروندانی است که تحت تأثیر آموزش های دراز مدت قرار گرفته باشند و به ثبات شرایط کمک کنند.از سوی دیگر جضور همه جایی رسانه ها و ظهور تکنولوژی های جدیدی مانند تلویزیون موبایل یا ویدو اینترنتی نقش رسانه ها در زندگی مردم را پررنگتر می کند.دقیقاً زمانیکه مردم احساس می کنند به دور از آموزش های رسمی و با آسودگی خاطر از رسانه استفاده می کنند،رسانه بهترین فرصت ، برای آموزش و تاثیر گذاری را دارد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی و مصاحبه های عمیق با ۱۵ کارشناس رسانه ای و ۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ، عملکرد رسانه ها و تاثیر آن در آموزش شهروندان مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که کارشناسان ساده ترین محتواهای رسانه ای را نیز موثر در آموزش فرهنگی و اجتماعی و ایجاد الگو های جدید در جامعه دانستند .دانشجویان بسیاری از تجارب خود از فرهنگ ، اجتماع و الگوهای مناسب در این زمینه ها را از رسانه دریافت کرده بودند. مصاحبه ها به روش کلایزی تجزیه و تحلیل و اطلاعات در قالب ۲۵ کد در هر گروه طبقه بندی شد.شیوه های جدید مانند اموزش تکنولوژی ها ، آموزشهای غیر رسمی به جای آموزش رسمی ، سواد رسانه ای ، توسعه خود آگاهی و تغییر شیوه های جلب مشارکت از اصلی ترین نتایج این پژوهش محسوب می شود.