دولت ژاپن پس از وقوع این زلزله در پهنه زلزلهزده اعلام وضع فوقالعاده کرد و سامانه های حمل ونقل (مترو، کشتیرانی و قطارهای سریع السیر) فعالیت خود را در سندایی و توکیو در ساعات اولیه پس از رخداد متوقف کردند. در سندایی سامانههای ارتباطی موبایل و همچنین فعالیت ۴ نیروگاه هستهای متوقف شد. شش مورد آتشسوزی در ساعتهای اولیه از پهنه لرزهای گزارش شد که یکی مربوط پالایشگاهی در نزدیکی توکیو بود. امواج سونامی حاصل از رخداد زلزله تقریباً به تمام کشورهای حاشیه اقیانوس آرام (از فیلیپین تا اندونزی، نیوزیلند، کالیفرنیا و هاوایی در آمریکا و …) رسید.

آژیر هشدار سونامی از ژاپن تا مناطق ساحلی تمامی کشورهای اقیانوس آرام به مردم هشدار داد تا ساحل را ترک کنند. ازآنجاکه سرعت امواج حاصل از سونامی حدود ۹۵۰ کیلومتر در ساعت است، بنابراین میتوان برآورد نمود که امواج حاصل از سونامی حدود ۸ دقیقه طول کشیده تا به نزدیکترین نقطه ساحل سندایی (در غرب کانون زلزله) برسد، بنابراین سامانههای هشدار تا حد زیادی توانستهاند جان بسیاری از مردم را نجات دهند. بااینحال حداقل در سه شهر سندای، ایواته و مینامی سانریکو سیل حاصل از سونامی مردم را به همراه وسایل، خودروها و هرچه که در مسیر سیل بود با خود برد.

در مدیریت بحران در رویداد ۱۱ مارس ۲۰۱۱، یکی از عوامل مهم یاریدهنده به مدیران بحران در ژاپن رفتار مناسب مردم و پیروی آنها از فرمانهای مدیران بحران و رفتار اخلاقی و همبستگی اجتماعی و روحیه دیگر دوستی و در یک کلام سرمایه اجتماعی در این کشور بود. هجوم نیاوردن برای کمک، فداکاری در جاهایی که امداد به دیگران اولویت داشت و در نظر گرفتن نفع جمعی از فاکتورهای مهم برای کمک به مدیران بحران در ژاپن برای کنترل پیامدهای ناشی از زلزله و سونامی ۱۱ مارس ۲۰۱۱ بود (زارع, .(۱۳۹۱

زلزله و سونامی شرق ژاپن از نظر بزرگی پنجمین زلزله بزرگ جهان در بین سالهای ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۱ بوده که در ۱۳۳ کیلومتری سواحل شرق ژاپن امواجی به بلندای ۱۰ متر تولید کرد. این امواج با سرعت ۸۰۰ مایل بر ساعت ۱۲۸۸) کیلومتر)

در مسیر و ۶۰ مایل ۹۶۶) کیلومتر بر ساعت) به سواحل ژاپن برخورد کرد و موجب تخریب و آسیب جدی به نیروگاه هسته ای فوکوشیما شد. مدت زمان زلزله بسیار طولانی و ۳۰۰ ثانیه بوده است و ۱۳ کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این زلزله قرار گرفتند. انرژی آزاد شده بر اثر این زلزله معادل حداکثر ۲۴ هزار بمب اتم تخمین زده شده است. بر اثر سونامی و زلزله ۱۱ مارس ۲۰) ۲۰۱۱ اسفند ۱۳۵ (۸۹ میلیون نفر لرزیدند، ۴۶ میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم این رخداد قرار گرفتند و ۱/۷ میلیون نفر از جمعیت ژاپن که در سواحل زندگی می کردند درگیر سونامی شدند. تا اواخر فروردین سال ۹۰ نیز حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر کشته و ۱۵ هزار نفر مفقود اعلام شدند. (مقدسی, (۱۳۹۰