تراست موتور: تراست یک موتور بعنوان مهمترین پارامتر عملکردی موتور از اهمیت ویژهای برخوردار است که مقدار آن را میتوان با استفاده از رابطه (۲۱) محاسبه نمود.

تغییرات دور موتور: در صورت وجود کار اضافی بین توربین و کمپرسور موتور که عموما ناشی از تغییرات دبی سوخت و در نتیجه دمای ورودی توربین است (رابطه ((۲۲)، دور موتور نیز دچار تغییر میگردد که میتوان این تغییرات را با حل معادله دیفرانسیل (۲۳) محاسبه کرد ۱]،۲و.[۵

عملکرد حالت پایای موتور توربوجت

منظور از عملکرد حالت پایای یک موتور توربوجت، شرایطی از عملکرد موتور میباشد که در آن ۴ شرط زیر بر قرار باشد .[۶]

-۱  سازگاری بین سرعت دورانی کمپرسور و توربین:

-۲سازگاری بین دبی جرمی جریان عبوری از کمپرسور و توربین:

-۳  سازگاری بین توان کمپرسور و توربین:

-۴  سازگاری بین دبی جرمی خروجی توربین و خروجی نازل:

 

از این روی با در نظر گرفتن ۴ شرط فوق و نیز استفاده از روابط مذکور جهت مدلسازی ریاضی موتور، میتوان شبیه ساز عملکرد حالت پایای موتور را با استفاده از روش حلقههای تودرتو[۵] ۱ ایجاد کرد.