سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمسعود حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
تقی قورچی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نورمحمد تربتینژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام قربانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر افزودن سطوح مختلف سویای فراوری شده در جایگزینی با کنجاله سویا بر میزان مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن روزانه بره های پرواری می باشد. در این پژوهش از ۲۰ راس بره پرواری نژاد زل در ۴ تیمار و ۵ تکرار با میانگین سنی سه ماه و میانگین وزنی ۴/۱۹ استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه با ۸% کنجاله سویا بود که در تیمار ۲، ۳ و ۴ بترتیب با ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد سویای فراوری شده (فول فت سویا) جایگزین شده بود. مکان اجرای طرح ایستگاه تحقیقات علوم دام جهاد کشاورزی گرگان (شهر فاضل آباد) و زمان اجرا از تاریخ ۱۶ آذر الی ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ به مدت ۱۴ هفته (معادل۱۴ روز عادت پذیری و ۸۴ روز پرواربندی) بود. بره ها هر ۲ هفته یکبار وزنکشی شدند. خوراک بر مبنای وزن زنده و در دو وعده صبح و عصر در اختیار بره ها قرار گرفت. خوراک باقیمانده در هر نوبت جمع آوری و در پایان هر دو هفته وزن شد. میانگین افزایش وزن روزانه در تیمارهای ۱، ۲، ۳ و ۴ بترتیب ۹۲، ۱۰۸، ۱۳۱ و ۱۳۸ گرم؛ میانگین مصرف خوراک روزانه بترتیب ۷۵/۱، ۷۵/۱، ۸۶/۱ و ۹۵/۱ کیلوگرم و میانگین ضریب تبدیل غذایی در این تیمارها بترتیب ۹۷/۱۸، ۱۶/۱۶، ۱۹/۱۴ و ۰۸/۱۴ بوده است. نتایج نشان داد که در بخش میانگین افزایش وزن و مصرف خوراک در بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری وجود داشت (۰۵/۰>P) و بهترین نتیجه در تیمار ۴ مشاهده شد. حال آنکه ضریب تبدیل در تیمارهای مختلف هیچگونه تفاوت معنی داری را نشان نداد (۰۵/۰<P).