مقاله عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکلیف حافظه کاذب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: عملکرد افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکلیف حافظه کاذب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه
مقاله حافظه کاذب دیداری
مقاله حافظه کاذب شنیداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علی
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی موقر وفا
جناب آقای / سرکار خانم: پرهون هادی
جناب آقای / سرکار خانم: نادری یزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد بازماند گان جنگ تحمیلی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در تکالیف حافظه کاذب دیداری و شنیداری است.
روش: در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، ۲۰ بیمار مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه درگیر در جنگ، ۲۰ فرد درگیر در جنگ اما فاقد اختلال استرس پس از سانحه و ۲۰ فرد بهنجار عادی بدون سابقه حضور در جنگ که در متغیرهای سن، جنس، هوش و سطح تحصیلات همگن شده بودند، شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه ساختاریافته SCID، سیاهه افسردگی بک، سیاهه اضطراب بک، مقیاس تجدیدنظرشده تاثیر رویداد و تکالیف حافظه کاذب شنیداری و دیداری بود. داده ها با روش های آماری تحلیل واریانس چندمتغیری یک راهه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که عملکرد گروه دارای اختلال استرس پس از سانحه نسبت به دو گروه فاقد این اختلال و بهنجار در تکالیف حافظه کاذب ضعیف تر است. به عبارت دیگر، گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه نسبت به دو گروه دیگر مواد مربوط به حافظه کاذب بیشتری تولید کردند.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش موید وجود مشکلات حافظه و به ویژه حافظه کاذب در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بوده و این نتایج در چارچوب نظریه های مربوط به مشکلات شناختی مانند حافظه فعال، حافظه آینده نگر و حافظه شرح حال تبیین پذیر است.