سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا پاک گوهر – دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
علی اصغر حائری مهریزی – مرکز افکار سنجی ایسنا
محدثه خلیلی – دانشگاه پیام نور مرکز میبد

چکیده:

امروزه قواعد آموزش و میزان سخت گیری در اعطای گواهینامه به علاقمندان به رانندگی، بسیار پیچیده و نیازمند کسب دانش روانشناسی رانندگی است. این مسأله در خصوص جوانان دوچندان اهمیت یافته است. در ایران به علت ازدحام جمعیت متقاضی آموزشو آزمون، آموزشگاه های رانندگی متولی امر آموزشو آزمون گردیده اند. موضوعی که مورد اشکال بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. در این مقاله کوشیده شده است ضمن بررسی میزان رضایت نسبی متولیان، مربیان، متصدیان و هنرآموزان از شیوه جاری برگزاری آموزشگاه های رانندگی درباره الگوی پیشنهادی تمرکز آزمون در مراکز ویژه در سطح شهر تهران و میزان استقبال آنها مطالعه شود. این نتایج، برخاسته از یک نظرسنجی از هنرآموزان مراجعه کرده به آموزشگاهها، کارناسان راهور، مربیان و متصدیان آموزشگاهها در سطح شهر تهران می باشد. که با روش غیر احتمالاتی گلوله برفی، به اندازه ۵۶۰ نفر از افراد واجد شرایط به دست آمده است. از این بین ۴۵۰ نفر هنرآموز و ۱۶۰ نفر از بین مربیان، افسران آزمون، متصدیان و متولیان آموزشگاهها انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد میزان رضایت از عملکرد آموزشگاهها در همه زمینه های آموزش و آزمون آیین نامه و عملی در سطح مطلوب بوده است. در حدود ۵۰ درصد هنرآموزان، از نحوه برگزاری دورههای آموزش و آزمون آیین نامه و فنی رضایتدارند و در حدود ۶۰ درصد از آنها از نحوه برگزاری دورههای آموزشو آزمون عملی شهر راضی هستند. دربارهمیزان استقبال از طرح پیشنهادی متمرکز شدن آزمون در مراکز ویژه، حدود ۷۷ % از مربیان، اعلام نموده اند که الگوی پیشنهادی باعث ارتقاء سطح آموزش آئیننامه و فنی نمیشود، همچنین حدود ۸۴ % از آنها اعلام نمودند که الگوی پیشنهادی، سطح آموزش عملی شهر را ارتقاء نخواهد داد. همچنین حدود ۶۷ % از شهروندان (متقاضیان)، اعلام نمودند که الگوی پیشنهادی باعث ارتقاء سطح آموزش آئیننامه و فنی نمیشود، و حدود ۶۷ % از آنها اعلام نمودند که الگوی پیشنهادی، سطح آموزش عملی شهر را ارتقاء نخواهد داد.بنابراین نتیجه میگیریم که الگوی پیشنهادی باعث ارتقاء سطح آموزش آئین نامه و فنی و آموزش عملی شهر نمیشود.